Park Plaza, Jodhpur

jodhpur-hotels-park-plaza-get-in-touch

uploadimage

Park Plaza Jodhpur
Jhalamand House,
Airport Road,
Jodhpur,
RJ 342011
India
Tel : +91 291 5105 000 , Fax : +91 291 5106 000
Email: jpp@sarovarhotels.com

 

General Manager - Mr. Haninder K. Sachdeva
Email: gmjpp@sarovarhotels.com