Optus Sarovar Premiere, Gurgaon

gurgaon-hotels-optus-sarovar-premiere-get-in-touch

uploadimage

Optus Sarovar Premiere Gurgaon
City Centre, Sector - 29
Gurgaon - 122002
Haryana
India
Tel: +91-124-4887777, Fax: +91-124-4887788
Email: spg@sarovarhotels.com
 

General Manager - Mr. Abhishek Pasricha
Email: gmspg@sarovarhotels.com
Tel: +91-124-4887777, Fax: +91-124-4887788